Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçları

Takip edin

Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçları
Türk Ceza Kanununda Dördüncü Bölümde “ Kamu Güvenine Karşı Suçlar” kapsamında düzenlenmiş olan sahtecilik suçları madde sıralarına göre aşağıdaki sırayla düzenlenmiş madde metinlerinde önce suçun tarifi ortaya konmuş sonra öngörülen cezası belirlenmiştir;
a. Parada sahtecilik ( 197. md)
b. Kıymetli damgada sahtecilik( 199. Md)
c. Mühürde sahtecilik( 202. Md)
d. Mühür bozma( 203. Md)
e. Resmi belgede sahtecilik ( 204. Md./ 205/ 206 md)
f. Özel belgede sahtecilik ( 207/208. Md)
g. Açığa imzanın kötüye kullanılması ( 209. Md. ) maddeleri ile düzenlenmiştir.
Şimdi bu suçların kanundaki içeriklerine suç sayılan eyleme kanunda öngörülen cezaya ve cezasızlık hallerine aşağıda tek tek ayrıntılı olarak yer verelim;

Parada sahtecilik suçları
Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçları Parada sahtecilik suçları TCK’ya göre ağır ceza mahkemesinde yargılamaya tabidir; sahte parayı üreten, ülkeye sokan, nakleden veya tedavüle koyan kişi 2 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçları
Parada Sahtecilik Suçu ( Tck 197. Madde)
Memlekette veya yabancı ülkelerde tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi 2 yıldan 12 yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır, dava kanunda belirlendiği üzere ağır ceza mahkemesinde görülür.
Sahte parayı bilerek kabul eden kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır, dava asliye ceza mahkemesinde görülür.
Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek tedavüle sokan kişi 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve bu dava sulh ceza mahkemesinde görülür.
Madde metninde yer almasa da bu suç bakımından uygulamada karşılaşılan ve içtihatlarla düzenlenen birkaç önemli hususu daha belirtmekte fayda var;
– Önce “sahte paradan” ne anlamak gerektiğini açıklığa kavuşturmak gerekir, sahte paradan söz edebilmek için sahteliğin 5 duyu organı ile tespit edilebilir olmaması gerekir, zira gerçek para olmadığı ilk bakışta anlaşılabilen durumlarda suçtan söz edilemez. Para görüntüsü taşımakla birlikte aldatıcılık özelliğinin de bulunması gerekir.
– Bu suç ancak doğrudan kasıtla işlenebilen bir suçtur.
– Suçun ağır cezada karara bağlanması halinde zaman aşımı süresi 15 yıl iken diğer hallerde zamanaşımı süresi 8 yıldır.
– Bu suçtan yabancı ülke mahkemelerinde verilen hükümler bizim Ceza Kanunumuza göre tekerrüre esas alınır.( Tck 58/ 4)
– Bu suçlarda sanık istinabe yoluyla dinlenebilir, görüntülü ve sesli iletişim teknikleri ile orgu yapılabilir. ( Cmk 196/ 2,4 )
– Tedavülde olmayan paranın sahte olarak üretilmesi, saklanması ve kullanılması halinde duruma göre dolandırıcılık suçu da oluşabilir.
– Sahte para sayısının suçun oluşumu bakımından önemi yoktur. Tek bir para olabileceği gibi birden çok da olabilir, bu durumda zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.
– Piyasaya sahte para sürme suçunun kendi içinde teselsülü de kapladığından teselsül hükmü uygulanarak cezada artırıma gidilmez.
– Yargılama sırasında paranın sahteliği ile ilgili rapor T. C. Merkez Bankasından alınmalıdır.
– Devlet tarafından ihraç edilip de hamiline yazılı bonolar, hisse senetleri, tahviller ve kuponlar , yetkili kurumlar tarafından çıkarılmış olup da kanunen tedavül eden senetler , tahviller ve evrak ile milli ziynet altınları para hükmündedir.( tck md 198)

Mühürde sahtecilik suçu TCK'nın 203. maddesinde düzenlenmiştir.
Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçları Mühürde sahtecilik suçu TCK’nın 203. maddesinde düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçları

Tck’ ya Göre Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçu ( Tck md. 199)

Kıymetli damgayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle koyan kişi bir yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır, açılan dava asliye ceza mahkemelerinde görünür.
Sahte olarak üretilmiş kıymetli damgayı bilerek kabul eden kişi üç aydan 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır, dava sulh cezada görülür.
Sahteliğini bilmeden kabul ettiği kıymetli damgayı bu niteliğini bilerek tedavüle koyan kişi bir aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır, dava sulh cezada görülür.
Damgalı kağıtlar, damga ve posta pulları ve muayyen bir miktar vergi veya harcın ödendiğini belgelemek amacıyla kullanılan pullar kıymetli damga sayılır, bu tanım kanunun 4. fıkrasının tanımıdır.
Yukarıdaki maddede sayılan suçla ilgili belirtilmek gereken diğer önemli başlıklar ise;
– Bu suç doğrudan kasıtla işlenebilen bir suçtur.
– Bu suç bakımından kanunun öngördüğü zamanaşımı süresi 8 yıldır.
– Bu suçlarda yabancı ülke mahkemelerinde verilen hükümler tekerrüre esas alınır.
– Bu suçlarda sanık istinabe yoluyla sorguya çekilebilir, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması sureti ile sorgu yapılabilir. ( cmk 196/ 2, 4)
Ayrıca Ceza Kanunumuzda para ve kıymetli damgaların üretiminde kullanılan alet ve malzemeyi izinsiz olarak üretmek, ülkeye sokmak, satmak, devretmek, satın almak, muhafaza etmek de cezaya bağlanmış Tck md 200 ile bu sayılan eylemleri yapan kişi hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülmüş yargılama yeri asliye ceza mahkemeleri olarak belirlenmiştir.
Para ve kıymetli damga suçları için Kanunumuzda “ etkin pişmanlık” kurumuna da yer verilmiş ( Tck 201 md. ) buna göre suç olarak para veya kıymetli damgaları tedavüle koymadan resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce suç ortaklarını ve sahteciliğe konu şeylerin üretildiği veya saklandığı yerleri mercie haber veren kimse hakkında suçlular yakalanırsa ve sahtecilik konusu şeyler ele geçirilirse cezaya hükmolunamayacağı düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçları
Mühürde Sahtecilik Suçu ( Tck md 202)
Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır, yargılama asliye ceza mahkemesinde yapılır.
Suçun diğer bir şekli kanunun ilgili maddesinin 2. fıkasında düzenlenmiş olup buna göre kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi bir yıldan altı yıla dek hapis cezası ile cezalandırılır.
– Bu suçta zamanaşımı süresi 15 yıldır.
– Bu suçlarda tutukluluk süresi en çok 1 yıldır, ancak bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir. ( Cmk 102/ 1)
– Bu suçlarda sanık istinabe yoluyla sorguya çekilebilir, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle sorgu yapılabilir.
– Bu suçun özel bir şekli olan “mühür bozma” suçu da kanunumuzda özel bir madde ile ( 203. Md) düzenleme altına alınmış tarifi yapılmıştır, buna göre ; “ Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.Türk Ceza Kanununda Sahtecilik Suçları

0533 483 9313